آگهي ارزيابي كيفي عملیات رنگ آمیزی، اجرای عایق سرد و کالرکدینگ کلیه تجهیزات مجتمع و منطقه آفسایت

آگهي ارزيابي كيفي عملیات رنگ آمیزی، اجرای عایق سرد و کالرکدینگ کلیه تجهیزات مجتمع و منطقه آفسایت

                                                 مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره  1966/106-41 ص پ  

 

شركت مبين انرژي خليج فارس  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد  عملیات رنگ آمیزی، اجرای عایق سرد و کالرکدینگ کلیه تجهیزات مجتمع و منطقه آفسایت را از طریق مناقصه ( یک مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط و دارای صلاحیت پیمانکاری با  پايه حداقل 4 در رشته تاسیسات و تجهیزاتی یا 4 رشته نفت و گاز يا 3 رشته نيرو  می باشند به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت شركت مبین انرژي خليج فارس  به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/11/06 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژي خليج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 1/880/000/000 ( يك ميليارد و هشتصدوهشتاد میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت مبين انرژي خليج فارس خواهد بود

 

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 07737295143)                                                                                                     mobinpc.ir                

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     روابط عمومی

شرکت مبین انرژي خليج فارس

دانلود فایل ضمیمه

آگهي مناقصه خريد يك دستگاه تلويزيون شهري

  آگهي مناقصه خريد يك دستگاه تلويزيون شهري

                                                 مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره  1967/106-41 ص پ  

 

شركت مبين انرژي خليج فارس  واقع در منطقه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) در نظر دارد  خريد يك دستگاه تلويزيون شهري را از طریق مناقصه ( دو مرحله اي) به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید .

شرکت های متقاضی که دارای سوابق مرتبط به دبیرخانه کمیسیون معاملات مراجعه و یا از طریق وب سایت شركت مبین انرژي خليج فارس به آدرس mobinpc.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت  تحویل  اسناد تكميل شده حداكثر تا تاریخ 98/11/06 و محل  تحویل آن  نیز استان بوشهر، عسلویه، شرکت مبین انرژي خليج فارس، دبیرخانه کمیسیون معاملات  می باشد .

مبلغ تضمين شركت در مناقصه 260/000/000 (دويست وشصت میلیون ) ريال و بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاری الکترونیک (جام) شماره 185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه بنام شركت مبين انرژي خليج فارس خواهد بود

 

بديهي است ارائه اسناد مذكور هيچگونه حقي را براي متقاضيان بوجود نخواهد آورد و اسناد و مدارك دريافتي غير قابل استرداد مي باشد .

( تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات 07737295146 )

(تلفن امور حقوقی و پیمانها : 07737295141  فاکس: 07737295143)                                                                                                     mobinpc.ir                

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     روابط عمومی

شرکت مبین انرژي خليج فارس

دانلود فایل ضمیمه 


 

کلیه حقوق این سایت، برای شرکت پتروشیمی مبین محفوظ می باشد.