امکانات
پایلوت : پایلوت سیستم اسمز معکوس به ظرفیت 5 متر مکعب در شبانه روز، پایلوت MBR به ظرفیت 10 متر مکعب در شبانه روز، پایلوت مبدل حرارتی جهت ارزیابی بازدارنده های خوردگی، پایلوت اکتیوکربن به ظرفیت 2 مترمکعب در ساعت، پایلوت UV با ظرفیت 5 متر مکعب بر ساعت و پایلوت تولید ازن با ظرفیت 2 گرم بر ساعت
کلیه حقوق این سایت، برای شرکت مبین انرژی خلیج فارس محفوظ می باشد.